090162 01
i new1  23 ส.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
ณ ห้องประชุม บก.นพค.15 สนภ.1 นทพ.

090162 01
i new1  23 ส.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ.
พร้อมด้วยกำลงพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย ณ วัดชุมทหาร ต.ห้วยคต
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

090162 01
i new1  22 ส.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ และ รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี จำนวน 36,000 ลิตร

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect