090162 01
i new1   21 ต.ค.63 : บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสา
วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/62 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ
ข้อมูล และการประสานงานสู่ประชาคมอาเชียน ชั้น 4 อ.เมือง จ.อุทัยธานี

090162 01
i new1   21 ต.ค.63 : บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.15 สนภ.1 นทพ.
พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสา วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/62 
ร่วมกันถอนเศษกิ่งไม้, กำจัดวัชพืช และผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน้ำให้ไหลสะดวก
ณ บริเวณ ฝายน้ำล้น บ.ละว้า หมู่ที่ 3 ต.ทองหลางอ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

090162 01
i new1   21 ต.ค.63 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15
สนภ.1นทพ.จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 
ณ ศาลาประชาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

Copyright © 2020 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect