090162 01
i new1  14 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ
เข้าร่วม “ กิจกรรมมนต์รักสตอเบอรรี่ ครั้งที่ 2 ” และ “ โครงการ kick of สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา
ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ”  ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย หมูที่ 4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี 

i new1 12 ก.พ.62 : สกู๊ปข่าวช่อง 5 ช่วงข่าวเด่นภาคดึก รายงาน : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ของหน่วยฯ ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ ให้กับ นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสมอทองประทีปพลีผลอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นครอบครัวชาวไทภูเขาเผ่ากระเรี่ยง และเป็นผู้ยากไร้ในถิ่นทุระกันดารห่างไกล อีกทั้งเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบน้ำดื่มสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต .อุทัยธานี

090162 01
i new1  12 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมความพร้อม “ กิจกรรมมนต์รักสตอเบอรรี่ ครั้งที่ 2 ” และ “ โครงการ kick of สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ”  ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect