180761 01
i new1 18 ก.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมเป็น
เกียรติมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้/นักเรียนทุนใน จ.อุทัยธานี
ได้แก่ บ้านเด็กหญิงรุ่งนภา กระแหน่ และบ้านนางนวล ชายชะดา/นางสาว ศิริรัตน์ จำนงสังข์ จำนวน 2 หลัง
ณ บ้านเลขที่ 93/1 บ.คลองแห้ง หมู่ที่ 1 ต.ทองหลาง และบ้านเลขที่ 19 บ.บางกุ้ง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี

150761 01
i new1 15 ก.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ. เป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม
ณ วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

130761 01
i new1 13 ก.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. เดชไชย บุญโสม ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำความดี ณ บริเวณ สำนักสงฆ์ บ.ล่องว่า หมู่ที่ 9 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

Copyright © 2018 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect