090162 01
i new1  5 ธ.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
ณ ศาลาประชาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 

090162 01
i new1  5 ธ.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ บริเวณ สองฝั่งริมถนนด้านหน้า อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 

090162 01
i new1  5 ธ.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีปิด “ โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ”  ณ ห้องประชุมอาคารกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
 

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect