011261 01
i new1  28 ธ.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นการสืบสานและส่งเสริม
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่คนไทยสืบต่อไป  ณ บริเวณอุโบสถวัดโป่งข่อย
หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ
คณะครู - นักเรียน, ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ห้วยคต (ประชารัฐ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา
ปิดทองฝังลูกนิมิต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นการสืบสาน และส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่คนไทยสืบต่อไป โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณ อุโบสถวัดโป่งข่อย หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

011261 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect