090162 01
i new1  9 ม.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย โดย พ.อ. เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์ รอง ผอ.สนภ.1 นทพ.
 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ” เพื่อให้ได้รู้ถึงความสำคัญของตน
 เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ณ นพค.15 สนภ.1 นทพ.

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย โดย พ.อ. เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์ รอง ผอ.สนภ.1 นทพ.
ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึง
ความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามนโยบายของรัฐบาล, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งการจัดงาน
ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน (ประชารัฐ) ในการจัดกิจกรรม
อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา การแสดงของนักเรียน กิจกรรมบันเทิง
เกมส์ บ้านลมสวนมหาสนุก การโชว์อาวุธทางทหาร การแสดงยุทธวิธีทางตำรวจ การแสดงบินโชว์ของพารามอเตอร์
การจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานฟรีตลอดงาน โดยมี พ.อ. อนุมาศ  พินิจมาศ
ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และให้การต้อนรับ ณ นพค.15 สนภ.1 นทพ.

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect