090162 01
i new1  4 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมฯ การพัฒนาทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อย
บริเวณเส้นทาง และพื้นที่โดยรอบ “ บ้านอุทัย 905 ” 
ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วย
กำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับนักเรียน ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุทัยธานี (ประชารัฐ) เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมฯ การพัฒนาทำความสะอาด
ดูแลความเรียบร้อย บริเวณเส้นทาง และพื้นที่โดยรอบ “ บ้านอุทัย 905 ” เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.พ.62 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect