090162 01
i new1  11 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ และรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
พร้อมร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้/นักเรียนทุนใน จ.อุทัยธานี
ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต .อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ และรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
พร้อมร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้/นักเรียนทุนใน จ.อุทัยธานี
เพื่อพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งหน่วยฯ ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติงานช่างฯในการบูรณาการทำงานร่วมกับประชาชน และส่วนราชการฯ ในพื้นที่ (ประชารัฐ)
ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวศศิมา กันณาลักษ์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสมอทองประทีปพลีผลอุปถัมภ์
ในการนี้ ผบ.นพค.15ฯ ได้กรุณามอบน้ำดื่มสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และรับทราบปัญหาความทุกข์ยาก
ของราษฎรที่เกิดขึ้น เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบาย ผบ.นทพ. “ ทุกข์ของประชาชนคือ ทุกข์ของเรา ” โดยมี นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต
ร่วมมอบโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต .อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect