090162 01
i new1  1 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. วิวัฒน์  อยู่ศรี
รอง เสธ.สทพ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจฯ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจฯ และให้ข้อแนะนำ
ณ ห้องประชุม นพค.15 สนภ.1 นทพ.

 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. วิวัฒน์  อยู่ศรี
รอง เสธ.สทพ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจฯ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน, งานเกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
ผลการตรวจฯ และให้ข้อแนะนำ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สทพ.นทพ. ต่อไป
ณ ห้องประชุม นพค.15 สนภ.1 นทพ.

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect