090162 01
i new1  8 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วฯ
จำนวน 12 นาย รถขุดตัก จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และ เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในขั้นต้นให้กับ
นางสาววัชรี รักสวีท ผู้ประสบอัคคีภัย  ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วฯ
จำนวน 12 นาย รถขุดตัก จำนวน 1 คัน ร่วมกับราษฎร และส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุทัยธานี (ประชารัฐ)
เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และ เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในขั้นต้นให้กับ นางสาววัชรี รักสวีท ผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ในการนี้ ผบ.นพค.15ฯ ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือ และน้ำดื่ม พร้อมทั้งสิ่งของ
เครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพิบัติฯ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบาย ผบ.นทพ. “ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา ” โดยมี นายณรงค์  รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบเงิน และสิ่งเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect