090162 01
i new1  9 เม.ย.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. เปิดการฝึกอบรม
 Unit School เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร การอำนวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.62 – 17 เม.ย.62 
ณ บริเวณด้านหน้า บก.นพค.15 สนภ.1 นทพ.

 

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 :  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. เปิดการฝึกอบรม
Unit School เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร การอำนวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.62 – 17 เม.ย.62
และ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้รักษาวินัย
แต่งกายให้ถูกระเบียบ ใช้คำพูด และการแสดงออกที่สุภาพเรียบร้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพไทย
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณด้านหน้า บก.นพค.15 สนภ.1 นทพ.

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect