090162 01
i new1  5 ก.ย.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. สนับสนุนวิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ”
ดำเนินการบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง
 “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 : 1300 - 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. สนับสนุนวิทยากรหลักสูตร
จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” ดำเนินการบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” พร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นตอนปฏิบัติช่วยชีวิต
ผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่อง AED แนะนำ และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นจิตอาสา
ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี จำนวน 850 คน โดยมี นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect