090162 01
i new1  7 ก.ย.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. สนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
ดำเนินการบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. สนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
หลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ดำเนินการบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพช่วยชีวิต
ผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่อง AED พร้อมให้ความรู้ในการพันผ้าพันคอ การถอดหมวก
การเก็บหมวกจิตอาสา แนะนำ และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นจิตอาสา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 244 คน โดยมี นายวีระ  ทวีสุข
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect