090162 01
i new1  13 พ.ย.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในการตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วยฯ  ณ ห้องประชุมอาคาร กองบังคับการ นพค.15 สนภ.1 นทพ.

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 1530 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วยฯ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติ ในการ
บูรณาการทำงาน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จะต้องขจัดปัญหาจากความ
เดือดร้อนของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย ผบ.นทพ. “ ความสุขของ
ประชาชน คือ ความสุขของเรา ” ณ ห้องประชุมอาคาร กองบังคับการ นพค.15 สนภ.1 นทพ.

090162 01

Copyright © 2020 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect