h  Purchase

 


เรื่อง

   วงเงินงบประมาณ      วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยางผสมเพิ่ม 10,576,125.00 6 ก.ย.61
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยางพารา 10,710,000.00 20 ส.ค.61
ประกาศงานปรับทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง Para RUbber Polymer Soil Cement 10,710,000.00 16 ส.ค.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,419,680.48 11 มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,322,955.51 11 มิ.ย.61
ประกาศราคากลางงานขุดลอกคลอง บ.ผาทั้ง 4,322,968.00 18 พ.ค.61
ประกาศราคากลางงานขุดสระเก็บน้ำ บ.ห้วยแห้ง  4,419,706.00  18 พ.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานขุดลอกคลอง บ.ผาทั้ง 4,322,968.00 16 พ.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานขุดสระเก็บน้ำ บ.ห้วยแห้ง 4,419,706.00 16 พ.ค.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,793,036.01 20 มี.ค.61
Copyright © 2018 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect