h  Purchase

 

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเรื่อง
   วงเงินงบประมาณ      วันที่ประกาศ
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.63   3 ก.ย.63
 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63 5 ส.ค.63 
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้างรายไตรมาส 3 ก.ค.63 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ค.63 
 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.63  3 ก.ค.63 
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.63  - 5 มิ.ย.63 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.63 5 พ.ค.63 
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ 39,700.00  1 เม.ย.63
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ 99,900.00  3 เม.ย.63
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล 18,300.00  7 เม.ย.63
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล 76,300.00  10 เม.ย.63
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล 18,300.00  7 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล 99,800.00 16 มี.ค.63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.63 8 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  - 8 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31,250.00 26 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,300.00 25 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14,600.00 24 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8,450.00 24 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 45,200.00 24 มี.ค.63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.63 3 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1  - 28 ก.พ.63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 27 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9,500.00 19 ก.พ.63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.63 - 5 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมฯ 98,900.00 5ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมฯ 99,800.00 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52,150.00 15 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 99,900.00 14 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20,400.00 13 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมฯ 99,600.00 6ม.ค.63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 89,200.00 2 ม.ค.63
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 94,350.00 25 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 94,200.00 25 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 7,000.00 25 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 7,000.00 24 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 98,900.00 24 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 99,800.00 23 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 7,000.00 23 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดน้ำมันหล่อลื่น 205,907.59 23 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการขุดลอกคลอง 12,745.00 20 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกคลอง 27,925.00 20 ธ.ค.63
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันหล่อลื่น 408,228.54 18 ธ.ค.63
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกคลอง 55,423.00 18 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดน้ำมันเชื้อเพลิง 760,000.00 12 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกคลอง 890,816.00 12 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 3,863,842.00 12 ธ.ค.62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.62 - 4 ธ.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงาน นพช. 159,000.00 3 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 68,200.00 22 พ.ย.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างอบรมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  8,400.00 20 พ.ย.62
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  27,600.00 8 พ.ย.62
ประกาศจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง 720,440.00 7 พ.ย.62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.62 - 5 พ.ย.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง  35,000.00 5 พ.ย.63
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างส่งเสริมการผสมเทียมโค  5,000.00 4 พ.ย.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันหล่อลื่น  22,670.00 31 ต.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการ 36,800.00 29 ต.ค.63
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 219,192.00 29 ต.ค.63
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง 720,439.56 25 ต.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 680,461.20 25 ต.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 154,978.80 24 ต.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 95,600.00 22 ต.ค.62
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000.00 21 ต.ค.63
ประกาศผู้ชนะราคาน้ำมัน 2,518,010.00 9 ส.ค.62
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม แบบ Para Soil Cement 10,545,394.00 23 ก.ค.62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จำนวน 170,087 ลิตร 10,545,394.00  19 ก.ค.62
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
แบบ Para Soil Cement
10,545,394.00 11 ก.ค.62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) 10,545,394.00 19 มิ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 2,788,818.00 11 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยางผสมเพิ่ม 10,576,125.00 6 ก.ย.61
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยางพารา 10,710,000.00 20 ส.ค.61
ประกาศงานปรับทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง Para RUbber Polymer Soil Cement 10,710,000.00 16 ส.ค.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,419,680.48 11 มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,322,955.51 11 มิ.ย.61
ประกาศราคากลางงานขุดลอกคลอง บ.ผาทั้ง 4,322,968.00 18 พ.ค.61
ประกาศราคากลางงานขุดสระเก็บน้ำ บ.ห้วยแห้ง  4,419,706.00  18 พ.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานขุดลอกคลอง บ.ผาทั้ง 4,322,968.00 16 พ.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานขุดสระเก็บน้ำ บ.ห้วยแห้ง 4,419,706.00 16 พ.ค.61
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 4,793,036.01 20 มี.ค.61
Copyright © 2020 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect